La Declaracio Valencianista de 1918

Epoca V – Nº 37 – Maig 1998.
Seccio: Art, ciencia, historia.
15/Lo Rat revista.

Cal no oblidar el passat, per a que, com diuen alguns, no nos vejam somesos a repetir els errors i pugam mantindre-nos (dins de lo que cap) coneixedors de la nostra propia historia, i “estar a be” en la memoria i recòrt dels nostres antepassats.

Per aixo vullc recordar que enguany es complixen huitanta anys de la Declaracio Valencianista de 1918, document que tractava sobre el fet nacional valencià. Fet i dut a terme per l`Unio Valencianista (UV) i la Joventut Valencianista (JV) de principis de segle.

Sense dubte es un document de gran importancia. I mes si tenim en conte que va supondre una autentica revolucio i que espentà el canvi dins del pensament politic valencianiste de l'epoca.

De fet es, hui per hui, el document nacionaliste mes important (fins als moments actuals) d'este quasi agotat segle.

Els seus huit punts o bases que el conformen constituixen una de les primeres aspiracions per part del poble valencià a l'autogovern mes o manco modern.
Ara, i fins a finals del segle, l'actual Joventut Valencianista (JV) vol fer una crida a tot el poble valencià per a que tots junts pugam commemorar i tindre present l'existencia d'este passat, part irrenunciable del ric i abundant patrimoni valencià
Igualment tambe, precisem recordar i tindre com a referencia a tots aquells prohoms qui varen lluitar per la nostra volguda Patria Valenciana, als que varen ser de Joventut Valencianista (JV) i als que varen firmar publicament en el diari La Correspondencia de Valencia de l'any 1918 aquell document.

Ells son: E. Martínez Sabater, Ignaci Villalonga, Josep Garcia Conejos, Eduart Martínez Ferrando, Pascual Asins, S. Ferrandis Luna, Maximilià Thous i Lluïs Cebrian Ibor.

Per a concloure este breu apunt historic, m'agradaria deixar pas a la “Declaracio Valencianista” de la mateixa forma que va fer-se fa 80 anys en el dit diari La Correspondencia de Valencia un 14 de novembre de 1918.

“... Y ahora, he aquí el documento que enlaza a todos los que tenemos la honra de figurar en el campo del valencianismo”.
Nota actualisada de l'autor: Enguany, es complixen 90 anys de la firma d´un dels documents polítics que es pot considerar precursor del moviment nacional valencià. Huit bases, desenrollades a lo llarc de huit artículs, publicats entre el 16 de novembre i el 7 de decembre de 1918 que plantegen per a sorpresa de propis i estranys, no a soles unes aspiracions encara no conseguides, sino en gran mida, no assumides per gran part del món que hui en dia se definix com a “valencianiste”. Tot un document... per a reflexionar.